Historik över Fastigheten Skytteln 19, Ydrevägen 13, Tranås.

Första kända årtalet då industriell verksamhet bedrevs på fastigheten är 1919. Vid denna tid upp-fördes en elektrisk kvarn i hörnet Fabriksgatan och Ydrevägen. Kvarnen drevs huvudsakligen av elektricitet, bortsett från några år då man använde dieselmotor. 1947 moderniserades kvarnen och man skaffade bl.a. en triör för rensning av utsäde samt en betningsmaskin. Vid denna tid användes uteslutande betningsmedel med kvicksilver. Norr om kvarnbyggnaden fanns ett uthus med stall och garage. 1950 övertogs kvarnen av Lantmännen, vilka fortsatte driften i ytterligare tre år. Efter kvarnens nedläggning revs byggnaderna. Att kvarnen revs bekräftas av flygfoton från 1959, då marken används för parkering av motorfordon.

På norra delarna av dagens Skytteln 19 fanns tidigare en såg och vedgård. Sågen bedrevs av Brandel, vilket gav verksamheten namnet Brandels Såg och Vedgård. Det är okänt när verksam­heten startade och enligt ”Rönning et al” (1992) bedrevs verksamheten från till mitten av 1940-ta­let. På flygfoton från 1959 syns upplag av sågat virke och en hög med flis. Huruvida det som syns på fotot från 1959 är Brandels såg eller inte, tyder bilderna på att sågverksamhet fortsatt på Skyt­teln 19 till åtminstone 1959. Foton från 1962 visar inga tecken på sågverksamhet.

1941 ansöktes om bygglov för att uppföra en mekanisk verkstad i östra delarna av det nuvarande byggnadskomplexet. Enligt befintliga MIFO-blanketter startade verksamheten på fastigheten 1946. Första företaget på platsen var då AB Tranåsverken. Tranåsverken blev senare förvärvade av Hiab-Foco och de bedrev verksamhet på platsen fram till 1972.

(Utdrag ur rapport om översiktlig miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten samt miljöstatusbedömning av fastigheten Skytteln 19 i Tranås upprättad av Sweco Environment AB 2015-04-15).

Verkstadsföretaget AB Tranåsverken grundades av ingenjör William Löfgren. Löfgren kom inflytt-andes till Tranås från Skellefteå, där han tidigare, tillsammans med kompanjonen Carl Wahlberg, bedrivit verksamhet med försäljning av bilar och tillverkade hydraulutrustningar.

Den del av byggnaden som ryms mot Ydrevägen var den första delen av fastigheten som uppfördes (framgår av flygfoto) och ska, enligt ovanstående uppgifter, byggts i mitten av 1940-talet.

Fastighetens tegelfasad mot Ydrevägen ska vara inspirerad av reservoarpenn-/kulspetspenntillver­karen Parker Pen Companys kontor eller fabrik i USA, troligtvis i Janesville, Wisconsin, nordväst om Chicago. Parker Pen Company grundades i staden 1888 av George Safford Parker.

Med tillförlitliga uppgifter från goda vänner till William Löfgrens dotter Ingrid Löfgren, gift Edlund, fick William Löfgren uppslaget till tegelfasaden och dess arkitektur i samband med affärsresa (eventuellt vid rundresa) i USA i början av 1940-talet. William Löfgren ska ha besökt orten och platsen för Parker Pen Companys fabrik, som gav William Löfgren ett så starkt intryck på honom att han lär ha uttryckt att ”en sådan här fabriksbyggnad ska jag bygga i Tranås”.

Verksamma företag i fastigheten respektive ägare av fastigheten.

Fastigheten är uppförd i huvudsak av AB Tranåsverken i olika etapper mellan mitten av 1940-talet till början av 1960-talet. Hela fastighetens nuvarande omfattning slutfördes under början eller mitten av 1970-talet.

 • Från 1946 startar AB Tranåsverken sin verksamhet i fastigheten. Verksamheten avvecklades i sin helhet 1971-1972, efter att tillverkningen av bl.a. lastbilsflak, hydraulcylindrar och hydrau­liska lastbilskranar köpts upp av Hiab-Foco och flyttats till Hudiksvall.
 • Hiab-Foco förvärvade Tranåsverken 1965 och fortsätter att bedriva verksamheten i Tranås fram till 1972.
 • Från 1972 etablerar Industri AB Mitab respektive Järnarmatur verksamhet i fastigheten.
 • I september 1976 omstruktureras Industri AB Mitabs verksamhet genom uppdelning av kromning och galvanisering till nytt bolag, ESSBE Ytbehandling AB, och bibehålls av grundaren Gunnar Malmquist (rätt förnamn?). (Mitab står för ”Malmquist i Tranås AB”).
 • ESSBE Ytbehandling AB avvecklar sin verksamhet i Tranås 1983 och flyttar ytbehandlingsverksamheten till Huskvarna. Nytt bolagsnamn blir Mihab Ytbehandling – ”Malmquist i Huskvarna AB”. Delar av den verkstadsmekaniska produktionen övergår så småningom i annan regi och utgörs nu av dagens Mitab Produktion AB, med familjen Torstensson som ägare. VD är Peter Torstensson.
 • 1983 etableras Pelly Industri AB i fastigheten, efter att de övertagit/förvärvat den del av verk-samheten som Järnarmatur stått för, som utgjordes av framförallt punktsvetsade trådkorgar. Under 1991-1992 avvecklar Pelly Industri AB hela sin verksamhet i Tranås och flyttar tillverkningen av trådkorgar till sin huvudenhet i Hillerstorp.
 • 1995 förvärvar Tranås Kommun, genom sitt industrifastighetsbolag AB Tranås Industrifastigheter – TRIAB, hela fastigheten Skytteln 19. Under 1995 invigs etapp I av kunskapscentret ”Sommenforum”, efter omfattad upprustning och ombyggnation av fastigheten Skytteln 19. 1998 tillkommer etapp II,  med bl.a. tillbyggnad av Hörsalen mot Fabriksgatan. Från slutet av 1990-talet utvecklas Sommenforum till dels ett utbildningscentrum, med idag TUC Sweden AB som störst hyresgäst, och dels ett ”kontorshotell” med ett tjugotal hyresgäster.
 • 2014 säljer Tranås Kommun AB samtliga aktier i AB Tranås Industrifastigheter, inklusive fastigheten Skytteln 19, till nuvarande ägaren Erik Hemberg Fastighets AB från 2014-12-01.

Exempel på tidigare verksamheter/hyresgäster i fastighetens lokaler mot Ydrevägen.

 • Plastteknisk utbildning i samarbete mellan SAF – LO och Tranås Kommun, under andra halvan av 1990-talet.
 • Materia AB, tiden 2002 – 2008.
 • Monki AB / FaBric Scandinavien AB (Cheap Monday), tiden 2008 – 2014.
 • 2016 flyttade Sommenbygdens Folkhögskola in i helt ny byggda lokaler.

Upprättad 2016-08-30 av Tommy Färnemyhr